top of page

ตัวฉันเป็นของฉัน

กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างทักษะในการป้องกันภัยทางเพศ

ให้แก่เด็กวัย 9 -12 ปี (บางกิจกรรมสามารถนำไปใช้กับเด็กวัยต่ำกว่า 9 ปี หรือมากกว่า 12 ปีได้)

เด็กในวัยนี้ มีโอกาสถูกปล่อยให้อยู่ห่างสายตาผู้ปกครอง และมีโอกาสอยู่ร่วมกับบุคคลหลายกลุ่ม

ในสังคม การเสริมสร้างความรู้ทักษะและความสามารถในการป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่างๆถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะทักษะเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่ผู้ดูแลเด็กต้อง

ให้ความรู้และฝึกทักษะเพื่อให้เด็กสามารถป้องกันตนเองจากภัยทางเพศได้

 

กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 5 แนวคิด ได้แก่

 

Self-Esteem คือ การที่เด็กรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้เด็กสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอันตรายได้ การที่จะทำให้เด็กรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่านั้นมาจากการที่บุคคลแวดล้อมเด็กปฏิบัติต่อเด็ก สะท้อนมุมมองที่ดีต่อเด็ก ใส่ใจเด็ก ให้กำลังใจและยอมรับเด็ก เช่น การชื่นชมเมื่อเด็กทำสิ่งดีๆ ชื่นชมในความตั้งใจ ชื่นชมในความพยายาม หรือการให้เด็กได้มีโอกาสคิดและทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง การทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเด็กและการใช้ชีวิตร่วมกับเด็ก การรับรู้ความเป็นไปของเด็ก และสนับสนุนช่วยเหลือ ให้กำลังใจเมื่อเด็กมีปัญหา

 

              Why  คือ การให้เด็กรู้จักการประเมินสถานการณ์รอบตัวว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี สิ่งใดปลอดภัย และสิ่งใดไม่ปลอดภัยสำหรับตนเอง หากบุคคลใดมาปฏิสัมพันธ์กับเด็ก หรือมาสัมผัสเด็ก แล้วทำให้เด็กรู้สึกไม่ดี หรือไม่ปลอดภัย นั่นหมายถึง สถานการณ์นั้นอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อภัยอันตรายต่างๆได้  

 

              No    คือ การให้เด็กรู้จักหลีกเลี่ยง และปฏิเสธสถานการณ์ที่ตนเองประเมินแล้วว่าไม่ดี หรือไม่ปลอดภัย โดยทำให้เด็กได้เข้าใจว่าจะปฏิเสธอย่างไรให้ตนเองปลอดภัย

 

              Go   คือ การให้เด็กหนีไปจากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย และไปหาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้โดยเร็ว

 

              Tell   คือ การให้เด็กรู้จักบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ และสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จนกว่าจะได้รับความช่วยเหลือ

All Videos

All Videos

All Categories
All Categories

เรื่องที่ 1 แนะนำโครงการตัวฉันเป็นของฉัน

เรื่องที่ 2 ชายแปลกหน้าโชว์อวัยวะปกปิด

เรื่องที่ 3 แม่ให้เอาของไปบ้านญาติ

เรื่องที่ 4 ครูสอนเป่าขลุ่ย ตอน 2

เรื่องที่ 5 ครูสอนเป่าขลุ่ย ตอน 1

เรื่องที่ 6 สถานการณ์เสี่ยงบนรถเมล์ ตอน 1

เรื่องที่ 7 สถานการณ์เสี่ยงบนรถเมล์ตอน 2

เรื่องที่ 8 สถานการณ์เสี่ยงบนโลกออนไลน์

เรื่องที่ 9 ช่วยเหลือคนแปลกหน้า

bottom of page