top of page

หน้าหลักสูตรกิจกรรม

 

กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในตัวเด็กผ่านการเสริมสร้างความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเสริมสร้างความมั่นใจในการปกป้องตนเอง นอกจากนี้ยังเสริมสร้างการเรียนรู้การแก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับสถานการณ์เสี่ยงในรูปแบบต่างๆ รู้จักวิธีการปกป้องตัวเองและสามารถไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้ กระบวนการเรียนรู้หลักสูตรตัวฉันเป็นของฉัน เป็นการเรียนรู้ที่มีลักษณะ active learning โดยให้เด็กได้ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา เพื่อให้เด็กได้ข้อสรุปที่ชัดเจน โดยมีครูหรือผู้ปกครองเป็นผู้ตั้งคำถาม และชวนเด็กคิด และร่วมกันสรุปการเรียนรู้กับเด็ก ดังนั้นกระบวนการกิจกรรมจะไม่ใช่เพียงการเปิดคลิปวิดีโอให้เด็กดูเท่านั้น แต่ผู้ปกครองหรือครูควรชวนเด็กคุย โดยท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการจัดกิจกรรมในเว็บไซต์หน้า Home  

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน ออกแบบมาให้เหมาะกับเด็กวัย 9-12 ปี หรือเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (บางกิจกรรมหรือบางคลิปสามารถนำไปใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี หรือมากกว่า 12 ปีได้ ตามแต่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูเห็นสมควร)   จำนวนเด็กที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม ประมาณ 20-30คน ต่อครั้ง

 

ระยะเวลาจัดกิจกรรม     

การจัดกิจกรรม เป็นลักษณะกระบวนการเรียนรู้ ใช้ระยะเวลา 1-2  วัน 

 

วิธีการจัดกิจกรรม  

1.  ใช้สื่อ เช่น เกม  วิดีทัศน์   เพลง  

2.  ใช้การระดมความคิดเห็น   ทำงานกลุ่ม

3.  ใช้การแสดงบทบาทสมมติ  ในเหตุการณ์ต่างๆ

 

ขอบเขตเนื้อหาหลัก

  1. คุณค่าในตนเอง

  2. การสัมผัสและความรู้สึก

  3. อวัยวะปกปิด                                                                                                    

  4. การล่วงละเมิดทางเพศและทักษะการปฏิเสธ

  5. ทักษะการตัดสินใจ : การใช้ “คำถาม 3 ข้อ”

  6. ทักษะการขอความช่วยเหลือ

  7. ฝึกปฏิบัติและสรุปการเรียนรู้

 

 

หมายเหตุ  คลิปวิดีโอ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฝึกอบรม หากโรงเรียนใดประสงค์จัดกิจกรรมตัวฉันเป็นของฉันให้กับเด็กนักเรียน  สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  โทรศัพท์ 0-2412-0738

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page